...

UN Women
Посветена на родовата рамноправност и зајакнувањето на жените.

...

МТСП
Министерство за труд и социјална политика

...

ЗЕЛС
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС