Програма во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2023 година