Настани


Инфо
Платформа за родово одговорно буџетирање

Платформа за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање

Програма за еднаквост на жените и мажите во општина Битола, Стратегија за родова еднаквост на општина Ѓорче Петров, Акциски план за спроведување на стратегијата на Општина Кочани, локални добри пракси, контакти од општините се некои од документите поставени на електронската платформа за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање на ЗЕЛС. Централна точка на општините за размена на информации, знаења и податоци за потребите на општините, но и на другите институции чиј фокус е еднаквоста на жените и мажите на локално ниво. Електронската платформа за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање прв o временокреирана како алатка за информирање на општините за родовите активности и родовото одговорно буџетирање, веќе по 4 години е надградена со нови форми кои треба да им овозможат на општините презентирање на родово разделни податоци по категории поврзано со нивните надлежности. Електронската платформа се создаде како резултат на проектот на ЗЕЛС “Зајакнување на капацитетите на општинските службеници и локалните претставници за родово одговорно буџетирање“, имплементира во период 2013-2016 со поддршка на Телото на UN Women во Скопје. Со продолжување на соработка со нив, ЗЕЛС преку проектот “ Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“ 2019-2021 ја унапреди електронската платформа со нови алатки и техники за прикажување на родово разделени податоци по општина. Истата содржи дополнителни алатки за промоција на општинските активности за родовата еднаквост на национално и регионално ниво, со што би ја исполнила целта за етаблирање во регионална алатка за информирање и размена на добри пракси на општините во земјите од регионот која ќе собере и презентира регионални искуства преку линкови и написи. Поголема видливост и презентирање на локалните иницијативи и активности за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање од еден канал продолжува да биде една од целите на платформата. Интерактивна мапа за општините каде е претставен родовиот профил на општините останува да биде главна оска во платформата каде се содржани значајни информации за општината од родов аспект. За тоа што мислат локалните и национални експерти по однос на прогресот со имплементацијата на родовите политики и мерки се користи блог категоријата, а корисни документи и литература, како и видео содржини се лоцирани во категоријата на дигитална библиотека .