Sensibilizim më i madh lidhur me çështjet gjinore për të punësuarit nga të gjitha strukturat lidhur me avancimin e politikave dhe buxhetit për barazi gjinore në komuna

Me temë ,,Konceptet gjinore dhe buxhetimi përgjegjës për barazi gjinore” BNJVL organizoi trajnim online për sekretarët, të punësuarit në sektorin/seksionin për financa dhe këshilltarëve për PR nga komunat, ndërsa në kuadër të projektit ,,Drejt komunave përgjegjëse për barazi gjinore: përforcim i kapaciteteve komunale për politikat dhe buxhetit për barazi gjinore”, me përkrahjen UN Women, Shkup. Trajnimi është në kuadër të Qendrës së trajnimeve me qëllim sensibilizimi më i madh i të punësuarve në bazë të pozitës horizontale dhe vertikale, konform sistematizimit të vendeve të punës, lidhur me çështjet gjinore dhe buxhetimi përgjegjës për barazi gjinore si vegël që kontribuon për përcaktimin e nevojave të femrave dhe meshkujve dhe alocimin e financave konform analizave të bëra për nevojat e qytetarëve.

Меmet Memeti, ekspert dhe trajnues për barazi gjinore prezantoi kornizën juridike në bazë të së cilës janë rregulluar çështjet gjinore dhe nevojat në nivel nacional dhe lokal, si është gjendja në komunat dhe cilat vegla mund të shfrytëzohen për avancimin e barazisë gjinore në komuna, si dhe tejkalimi i sfidave me të cilat ballafaqohen më së shpeshti koordinatorët për mundësi të barabarta në komunat. Përmes trungut gjinor që paraqet një pasqyrë mjaft të qartë të gjendjes për barazi gjinore në komuna në aspektin e locimit të problemit kryesor, me ç’rast, arsyet dhe pasojat paraqiten në mënyrën në të cilën duhet të punohet në komuna gjatë krijimit të programeve dhe masave në komuna. Në këtë drejtim, ai foli për nevojën për të zhvilluar si duhet programet dhe për të përfshirë një aspekt gjinor në to përmes një analize paraprake të nevojave të femrave dhe meshkujvee, pastaj duke vendosur indikatorë për arritjen e rezultateve të përcaktuara, si dhe për të matur si duhet rezultatet e dëshiruara të masave të aplikuara. të cilat janë përfshirë në programet komunale dhe për të cilat fondet janë alokuar në buxhet. Në një seancë interaktive, përfaqësuesit e komunave prezantuan shembuj nga planifikimi i programeve dhe nevoja për bashkëpunim me disa persona në vendosjen horizontale dhe vertikale në komuna me qëllim të mbledhjes së të dhënave të nevojshme dhe në këtë mënyrë planifikimit të duhur të aktiviteteve dhe masave.

Në pjesën e dytë të trajnimit, ekspertja Kristina Haxhi- Vasileva, u përqendrua në nevojat për barazi gjinore në komunat gjatë pandemisë me KOVID -19 që shfaqi thellësim të hendekut gjinor në shoqëri. Ajo i paraqiti rezultatet e përgjegjshme nga hulumtimi i kryer nga ana e ekspertëve dhe ekipit të UN Women që kanë të bëjnë me ndikimin e pandemisë me qytetarët, pastaj buxheti i shpenzuar dhe sa është përgjegjës për barazi gjionore ndaj masave dhe rezultateve tjera nga hulumtimi të cilat çojnë drejt konkluzionit se masa dhe adaptimet me nevojat me qëllim të ndarjes së drejtë të mjeteve dhe punës me qëllim menaxhimi më të lehtë të pandemisë, por edhe masave dhe aktiviteteve të cilat planifikohen për periudhën e ardhshme për qytetarët e tyre nga disa kategori dhe me status të ndryshëm, me fokus të veçantë drejt kategorive më të rrezikuara. Në fund, përmes kuizit pjesëmarrësit u informuan më tepër për atë çka është buxheti përgjegjës për barazi gjinore, si planifikohet cilat resurse janë të nevojshme dhe shembujt si mund të menaxhohet.

Në trajnim morrën pjesë rreth 30 përfaqësues nga komunat, sekretari, nëpunësit e kabinetit, financa, marrëdhëniet me publikun dhe koordinatorët për mundësi të barabarta me shpresë për vazhdimin e përforcimit të kapaciteteve në këtë temë dhe me prezencë fizike në organizim të BNJVL-së.