Програма-на-Општина-Ѓорче-Петров-во-областа-на-еднаквите-можности-на-жените-и-мажите-