Со унапредена алатката за родово разделена статистика до подобрен пристап при планирање на потребите од родов аспект

Алатката насловена како „статистика“ на е-платформа за родово одговорно буџетирање на ЗЕЛС www.rob.zels.org.mk  е ставена во функција откако е унапредена нејзината форма од кориснички(администраторски) и визуелизациски аспект. Со цел подетално објаснување на можностите и начините на користење на алатката од страна на општини, за чии потреби и беше креирана, ЗЕЛС организираше обука на 07 јуни, 2023 во ЗЕЛС Тренинг Центарот, за одговорните лица кои ќе работат на платформата и за координаторите за еднакви можности на жените и мажите.

Обуката беше поделена во два дела, каде во привиот дел беше презентирана содржината на е-платформа, која е нејзината цел, како да ја користат од аспект на  најава од страна на општинските корисници, како и начинот на пополнување и користење на делот “статистика“ од страна на општините. Овие податоци кои ќе бидат разделени по род и категорија ќе им служат при анализирање на потребите на општината од родов аспект и понатаму трансформирани во мерки и активности со кои ќе се подобри/надмине одреден предизвик или проблем на жителите/ките на општината. Родово разделените податоци се важни при креирањето на општинските програми и буџет, а со оваа алатка тие ќе бидат визуелно прикажани на платформата, за секоја од општините посебно. Обуката за начинот на користење на платформата беше направена од компанијата “Интелигента“, која и ја разви оваа платформа и одржува низ годините, а за потребите на корисницте од општините и изработи Упатството за корисници, кое им е испратено на номинираните лица за оваа намена.  Вака унапредена платформата треба да им овозможи на општините на единствен, уникатен начин да ги собираат и внесуваат податоците, кои понатаму  визуелно се прикажуваат во форма на пита или графикон, кои се разделени по род и по категорија за секоја општина посебно. Експертот од “Интелигента“ практично им презентираше на присутните на обуката, користејќи ги статистичките податоци на Општина Аеродром за тоа како да се најават, внесат податоци или направат измени користејќи ги можностите на алатката „статистика“, дел од платформата. Присутните на обуката дадоа и дополнителни сугестии за подобрување на терминологијата на поимите кои ќе се користат за пополнување и читање на податоците, како и внесување на подкатегории. Платформата ќе биде дополнета со овие предлози и како таква им е на располгање на сите општини кои низ процесот на внесување и користење на платформата ќе имаат поддршка од ИТ лицата во ЗЕЛС кои се одговорни и за креирање на корисничко име и лозинка за секоја општина, односно за номинираното лицe.

Вториот дел од обуката беше наменет за претставување на новините од дополнетата и подобрена верзија на Европската Повелба за родова еднаквост, изработена од Советот на европски општини и региони- CEMR. Покрај презентирањето на новите 9 членови на Повелбата, координаторката за родова еднаквост од ЗЕЛС се осврна и на важноста на овој документ за издигнувањето на родовата еднаквост на политичата агенда на градоначалниците, а  со тоа поголема свесност кај нив, но и кај сите раководни и вработени лица во општините по хоризонтала и вертикала, со што би се довело и до позитивна промена на ставовите во однос на важноста на родовата еднаквост и нејзина интеграција низ сите надлежности на локално ниво. Со правилно креирање на мерки согласно потребите на жените и мажите и избалансиран пристап општините стануваат одговорни и транспаретни. Со потпишувањето на Европската повелба за родова еднаквост општината станува дел од европската мрежа на општини кои посветено работат на унапредување на родовата еднаквост и може да разменуваат пракси на европско ниво.  Новите потписници на Европската повелба се обврзуваат на сите 39 члена, како и тоа дека во рок од 2 години ќе изработат акциски план согласно залoжбите од  39-те члена, а имплементацијата на планот ќе биде следена со цел да се утврди колку од активностите и политиките се спроведени во пракса и какви промени направиле во локалната заедница. Потписниците пред 2022 година остануваат важечки и се во сила, но само треба да направат акциски план во кој ќе бидат додадени новите 9 членови од ревидираната верзија на Повелбата. За време на обуката беше истакната и улогата на ЗЕЛС во промовирањето и унапредувањето на родовата еднаквост во општините генерално низ годините, самостојно и проектно.Новата верзија од Европската Повелба е испратена до сите општини со потсетување за важноста од Европската повелба и  нејзино спроведување од оние општини кои се уште не ја потпишале.