Програма-на-Општина-Ѓорче-Петров-во-областа-на-еднаквите-можности-на-жените-и-мажите-

Табеларен приказ на статистички податоци на Општина Аеродром за 2022 година

Програма во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2023 година

ЕМ Битола 2020