Улогата на ЗЕЛС во унапредувањето на родовата еднаквост во општините претставена пред советници од Комисиите за еднакви можности

Од 5-7 мај, 2022 година во организација на Институтот за национална демократија-НДИ во Скопје се организираше обука за 70-тина советници од Комисиите за еднакви можности од 20 општини на тема: Зајакнување на Комисиите за еднакви можности- Законска рамка, прави и обврски на комисиите од проектот WoMen Lead: Унапредување на родовата еднаквост преку политичко учество на жените, каде свое претставување имаше и ЗЕЛС.

Во поздравните обраќања, претседателката на ЗЕЛС и градоначалничка на Град Скопје, Данела Арсовска подвлече дека секоја активности која е во насока на подобрување на еднаквите можности како што е и активноста на НДИ, треба да биде позитивен инпут во создавањето на еднакви можности за сите граѓани. “Секоја услуга која ја обезбедуваат општините треба да се гледа низ призмата на тоа дали е еднакво достапна и потребна за жените и мажите“, истакна претседателката Арсовска.

Заедницата на единиците на локалната самоуправа е силен национален партнер во областа на родовата еднаквост и многу е значајно што сите заложби се препознаени од меѓународните партнерски организации и од локалните самоуправи, како и од општинските совети. Сите тие ЗЕЛС го препознаваат како партнер во нивните заложби и активности, беа дел од пораките во воведниот дел како покрај претседателката на ЗЕЛС се обрати и амбасадорката на Шведска, Кристин Форсгрен Бенгтсон и Роберт Скот Хејзлет, виш резидентен директор на Националниот демократски институт- НДИ.

Во вториот ден од обуката на тема:Национални стратешки документи и правна рамка за единиците на локалната самоуправа и улогата на ЗЕЛС во интегрирањето на родовата еднаквост во локалните политики и буџет, координаторката за родова еднаквост во ЗЕЛС, Ирена Николов зборуваше за обврските и одворностите на советниците кои произлегуваат од Законот за локална самоуправа и другите посебни закони со кои се уредуваат надлежностите во општините. Преку свои примери се вклучија и советниците кои зборуваа за нивните досегашни искуства во однос на организирање на седниците на советот, работатата на Комисијата за еднакви можности, нејзиното значење и обврски во однос на унапредвувањето на еднаквните можности во општините. Понатаму, со презентација и примери од општините беа претставени и други Комисии кои работат во рамките на советот и беше укажано на можноста од вклучување на надоворешни членови( експерти) од одредени области во работата на овие тела на советот на општината.

Понатаму, беа истаканти сите алатки и механизми кои ги има креирано и поставено ЗЕЛС за потребите на општините, а во насока на унапредување на родовата еднаквост. Тоа се е-платформата за родова еднаквост која претставува ресурсен дигитален центар на општини, стратешките документи на ЗЕЛС со кои се потврдува определбата за подобрување на положбата на општините во областа на родова еднаквост, се подвлече за значењето на Лоби групата за родова еднаквост во делот на лобирање пред националните и меѓунаордни инситутции, се зборуваше и за Работната група за родова еднаквост на ЗЕЛС и други алатки и механизми кои им се располагање на општините. Исто така беше нагласена и потребата од усвојување на Европската повелба за родова еднаквост како демократска вредност од страна на општините, а чиј промотор е ЗЕЛС, со што ќе се потврдат заложбите на локалните власти за вклучување на родовата перспектива во сите аспекти на животот на жителите и жителките во општините.

Во останатите сесии од обуката беа обработени теми кои се однесуваат на Национални стратешки документи и правна рамка за постигнување родова еднаквост на локално ниво, Добро владеење, постигнување консензус, принципи на инклузивност и транспарентност, антикорупција и Како да ја исполниме нашата функција? Како да одговориме подобро на потребите на граѓаните?.

Обуката имаше за цел и градење врски помеѓу членките и членките во рамките на КЕМ на општинско ниво, но и вмрежување со колегите од другите општини.